Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Deklaracja dostępności

Wprowadził: admin@icds
Data wprowadzenia: 20 | 09 | 2020
Modyfikacja: 26 | 03 | 2021
Wydrukuj

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony bip internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bip przedszkola .
Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01
Data ostatniej strony aktualizacji: 2021-03-17
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
    Zgodność ze standardami:
    Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
  • XHTML 1.0 Transitional
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)
  • Section 508

Kompatybilność:
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Daty publikacji i aktualizacji deklaracja dostępności
Data publikacji na stronnie internetowej: 2020-09-20 .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Godzimirska, ps2dl@edulomianki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 427-65-56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Przedszkole zlokalizowane jest w Dziekanowie Leśnym na rogu ulic Akinsa i Konopnickiej
Przy furtce przedszkolnej po prawej stronie znajduje się domofon na wysokości 140 cm. Po naciśnięciu dzwonka osoba uprawniona otworzy furtkę i udzieli pomocy lub informacji. Przed głównym wejściem do budynku znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe  otwierane są ręcznie – szerokość wynosi 96 cm.
Budynek jest piętrowy z windą bez platform, winda jest przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia przedszkola są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone są przy ulicy Konopnickiej, parking obok przedszkola nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (ani on-line ani na żywo).
Aplikacje mobilne:
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content