Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Organizacja przedszkola:

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
 2. Przerwa wakacyjna trwająca nie dłużej niż dwa miesiące, ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, zwany również grupą, złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 5. Przedszkole jest 7 – oddziałowe.
 6. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi maksymalnie 11 godzin i ustalany jest corocznie z organem prowadzącym na kolejny rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców, w tym 5 godzin na realizację podstawy programowej.
 7. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący.
 8. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  – liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
  – liczbę pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi;
  – ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 9. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej jest bezpłatne.
 10. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje organ prowadzący w formie uchwały organu stanowiącego.
 11. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 12. Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi potwierdzenie uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym.
 13. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych, ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.
Metryczka
Opublikowano: przez Karolina Kuprewicz
Zmodyfikowano: przez Karolina Kuprewicz
Podmiot udostępniający: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym
Odwiedziny:

 235 ,  1 

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz