Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Struktura organizacyjna

Wprowadził: admin
Data wprowadzenia: 01 | 03 | 2018
Modyfikacja: 24 | 03 | 2021
Wydrukuj

Organizacja przedszkola.
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
2. Przerwa wakacyjna trwająca nie dłużej niż dwa miesiące, ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, zwany również grupą, złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
5. Przedszkole jest 7 – oddziałowe.
6. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi maksymalnie 11 godzin i ustalany jest corocznie z organem prowadzącym na kolejny rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców, w tym 5 godzin na realizację podstawy programowej.
7. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący.
8. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
– liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
– liczbę pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi;
– ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
9. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej jest bezpłatne.
10. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje organ prowadzący w formie uchwały organu stanowiącego
11. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
12. Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi potwierdzenie uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym.
13. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych, ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.

Skip to content